Privacy verklaring
Privacy verklaring
Privacy statement

Dit privacy statement ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.wonenvierlingsbeek.nl en andere subdomeinen, sollicitanten, woningzoekenden, huurders en relaties van Stichting Wonen Vierlingsbeek.

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Stichting Wonen Vierlingsbeek (hierna te noemen: WV), gevestigd te (5821 BB) Vierlingsbeek aan de Spoorstraat 27, vertegenwoordigd door mevrouw J.H. (Joke) Abbring. Om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens heeft WV een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Zij let op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Neeltje Timmermans is aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming en te bereiken via info@wonenvierlingsbeek.nl

Artikel 2 Persoonsgegevens

WV verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. WV is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens waarvan het gebruik noodzakelijk is. WV verwerkt de persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die WV kan verwerken:

  • Voor,- en achterna(a)m(en);
  • Geslacht;
  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Bankrekeningnummer;
  • E-mailadres;
  • Nationaliteit;
  • Burgerlijke staat;
  • Verzamelinkomen;
  • Motivatiebrief en cv.
Artikel 3 Bijzondere persoonsgegevens

WV verwerkt bijzondere persoonsgegevens. Zo worden er financiële gegevens van de huurder opgevraagd. WV verwerkt deze financiële gegevens voor het eventueel toewijzen van een sociale huurwoning. Ook is voor het innen van de huur een bankrekeningnummer noodzakelijk.

Artikel 4 Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Gegevens die WV verwerkt van bezoekers via de website

In het algemeen is het mogelijk om de website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan WV te verstrekken. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden uw gegevens alleen gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en uw aanvraag af te handelen. WV verwerkt deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Het belang van WV is een laagdrempelige manier creëren om in contact te komen met WV. De bezoeker van de website heeft vervolgens de vrije wil om hier wel of geen gebruik van te maken. De bezoeker van de website maakt in dit geval zelf de belangenafweging.

Gegevens die WV verwerkt van woningzoekenden

Betrokkenen die op zoek zijn naar een huurwoning kunnen zich bij WV in laten schrijven. Dit inschrijven houdt in dat ze in het systeem van WV terecht komen en geïnformeerd worden wanneer en een nieuwe woning vrijkomt, mits de woningzoekende hiervoor toestemming geeft op het inschrijfformulier. Wanneer u ingeschreven staat is het ook mogelijk om op het actuele woningaanbod te reageren. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Het kan wel zijn dat het dan voor WV onmogelijk wordt om de dienstverlening naar behoren te verlenen.

Gegevens die WV verwerkt van huurders

WV verwerkt gegevens van huurders die een huurwoning van WV huren. Hiervoor tekenen huurders een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst worden de rechten en plichten van WV en huurder vastgelegd. Bij de toewijzing van een woning wordt het verzamelinkomen van de huurder en eventuele medehuurder en medebewoners verwerkt. Vervolgens wordt jaarlijks (indien van toepassing) het aantal personen met inkomen bij de Belastingdienst opgevraagd en gecontroleerd of het gezamenlijke huishoudinkomen hoger of lager is dan de drempel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Er worden dus geen inkomensbedragen in euro’s van de Belastingdienst ontvangen, alleen een indicatie of het inkomen hoger of lager is dan de drempelwaarde. WV verwerkt de persoonsgegevens die in de huurovereenkomst worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst.

Gegevens die WV verwerkt van sollicitanten

WV verwerkt gegevens persoonsgegevens van sollicitanten. WV verwerkt deze persoonsgegevens enkel om de geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te beoordelen en hierover contact met de sollicitant op te nemen. WV verwekt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van de sollicitant.

Gegevens die WV verwerkt van relaties

WV verwerkt persoonsgegevens van relaties. Relaties zijn onder andere glaszetters, monteurs, loodgieters, aannemers en schoonmakers. WV schakelt deze relaties in voor onder andere het onderhoud en reparaties aan huurwoningen. WV verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst en/of opdrachtbevestigingen die ze met de relaties hebben.

Artikel 5 Bewaartermijn

U heeft altijd het recht WV te verzoeken om de door u verstrekte gegevens te verwijderen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens. WV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor worden per categorie de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Bezoekers website

De persoonsgegevens die WV via de website verwerkt worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om het verzoek van de bezoeker af te handelen.

Woningzoekenden

Wanneer een woningzoekende zich uitschrijft, worden de gegevens nog maximaal drie jaar in het systeem bewaard. Wanneer een woningzoekende zich opnieuw wil inschrijven kunnen de gegevens eenvoudig worden opgehaald.

Huurders

De persoonsgegevens van de huurders worden na het beëindigen van de huurovereenkomst minimaal twee jaar bewaard voor de administratie van WV. Voor de Belastingdienst geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Sollicitanten

De persoonsgegevens van sollicitanten worden na het einde van de sollicitatieprocedure vier weken bewaard. Deze termijn kan met toestemming van de sollicitant worden verlengd.

Relaties

De persoonsgegevens van relaties worden maximaal drie jaar bewaard na het laatste contact met de desbetreffende relatie. Het kan namelijk zo zijn dat WV in de toekomst nog zaken wenst te doen met de desbetreffende relatie.

Artikel 6 Delen met derden

Wanneer WV huurwoningen verhuurt worden er huurgegevens met derden gedeeld. WV deelt huurgegevens met de gemeente zodat de gemeente deze gegevens kan verwerken voor statistieken en onderzoek. Deze huurgegevens bevatten geen persoonsgegevens. Deze huurgegevens bevatten voornamelijk technische gegevens en huurprijzen.

WV deelt naam en adresgegevens met het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Daarnaast deelt WV nog gegevens over technische meldingen die gedaan zijn met KWH.WV deelt deze persoonsgegevens met kWH zodat WV onder de huurders een tevredenheidsonderzoek kan houden. WV vindt het belangrijk om haar dienstverlening continu te verbeteren. Hiervoor maakt WV onder andere gebruik van dit tevredenheidsonderzoek. De persoonsgegevens worden dan ook gedeeld op basis van het gerechtvaardigd belang. Er is voorafgaand geverifieerd of KWH op de juiste wijze met de persoonsgegevens omgaat.

Voor sollicitanten, woningzoekende en relaties geldt dat WV de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht WV persoonsgegevens verstrekken aan derden dan vraagt WV eerst om uw toestemming.

Artikel 7 Beveiliging

WV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8 Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij de directeur van WV. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij de directeur van WV te maken. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dan de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien tenzij u een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger bent van een kind onder de 16 jaar.

Artikel 9 Cookies

WV gebruikt standaard cookies op de website www.wonenvierlingsbeek.nl Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die WV gebruikt zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10 Nieuwsbrief

Woningzoekenden kunnen zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit is een mail die wordt verstuurd als er nieuw woningaanbod op de website wordt gepubliceerd. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar info@wonenvierlingsbeek.nl of door gebruik te maken in de hyperlink in de desbetreffende nieuwsbrief.

Artikel 11 Wijzigingen

WV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 14 juli 2021. Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via: info@wonenvierlingsbeek.nl